fbpx

Informācija par stipendijām 2020./2021. mācību gadam

Stipendiju konkursam var pieteikties bakalaura studiju programmas “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” studenti, sākot no 1. kursa:

1. ar teicamām sekmēm (vidējā/vidējā svērtā atzīme iepriekšējā mācību/studiju gada katrā semestrī nav zemāka par 8 ballēm);

2. ar teicamām sekmēm (vidējā/vidējā svērtā atzīme iepriekšējā mācību/studiju gada katrā semestrī nav zemāka par 8 ballēm), kam ir:

2.1. piešķirts bāreņa statuss;
2.2. piešķirta 1, 2. vai 3. grupas invaliditāte;
2.3. abiem vecākiem ir piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte;
2.4. jaunietis palicis bez vecāku apgādības (līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai);
2.5. ģimenei ir piešķirts trūcīgā statuss.

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas ikmēneša stipendijas, kas segs studiju maksu pilnā apmērā.

Lai pieteiktos stipendijai, pretendentam jāaizpilda studiju pieteikuma forma, kā arī jāpievieno visus nepieciešamos dokumentus:

  1. Motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai, kurā aprakstīti sasniegumi mācībās, starptautiska vai nacionāla mēroga sacensībās, ieguldījums zinātnē, sportā, kultūrā, publiskajā sektorā un/vai citās jomās, kā arī izvēlētās studiju programmas pamatojums;
  2. Dokumenti vai izziņas, kas apliecina atbilstību kādam no 2.1.-2.5. apakšpunktos minētajiem kritērijiem.
  3. Liecības par 11. un 12. klasi, vai, ja vispārējā vidējā izglītība jau ir pabeigta, tad iesniedz atestātu, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu sertifikātus
  4. Citi dokumenti, kas pēc pretendenta domām var palīdzēt izvērtēšanas procesā (diplomi, atzinības raksti u.c.), kā arī izvēlētās studiju programmas pamatojums.

Pieteikties stipendiju konkursam iespējams līdz 2020. gada 10. maijam (ieskaitot).

Kritēriji pretendentu vērtēšanai:
          1. studenta sekmes iepriekšējā mācību/studiju gadā
          2. studenta motivācijas vēstules satura novērtējums

Ne retāk kā reizi semestrī tiek pārbaudītas stipendiātu sekmes studijās. Balstoties uz stipendiāta sekmju rezultātiem, tiks izvērtēts, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju. Ja sekmju rezultāti nav apmierinoši, vidējā svērtā atzīme ir zemāka par 8 ballēm, stipendijas piešķīrums stipendiātam tiek automātiski atcelts un stipendijas izmaksa tiek nekavējoties un neatgriezeniski pārtraukta.

 Ja stipendiāts attiecīgā studiju gada laikā ievērojis visas studiju programmas studējošā līgumā un Rīgas Biznesa skolas studiju nolikumā noteiktās prasības, ieskaitot akadēmisko godīgumu, apguvis noteikto pilna laika mācību apjomu ar kopējo vidējo atzīmi vismaz 8 balles, kā arī reģistrējies pilna laika studijām nākamajā semestrī, stipendiātam ir tiesības pretendēt uz stipendijas saņemšanu arī nākamajā studiju gadā.

Viens students ir tiesīgs saņemt stipendiju kopā ne ilgāk kā 4 studiju gadus.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.